🟡4. ACESSCONTROL

1. Hướng Dẫn Tạo File Excel Cho Giải Pháp Acesscontrol

 • B1. Kết nối với WIfi của bo mạch ,mật khẩu mặc định : "12345678".

 • B2.

1.1 Tổng Quát File Mẫu

 • Fifle mẫu gồm 4 sheet: Card,Decive, IPConfig,Group.

  Chú ý: Tên 4 sheet này phải để nguyên như không được sửa

  Card: lưu mã thẻ, mã thẻ in, tên chủ thẻ, phân tầng

  Device: lưu hiển thị tầng

  Ip config: lưu địa chị bo mạch và tên thang máy

  Group: lưu các nhóm thang của tòa nhà

2.1 Cài đặt các Sheet

 • Ø Group

  Ví dụ: có 5 thang, tòa A: thang PL1 và PL2, Tòa B: thang PL3, PL4, PL5

 • Ø Ipconfig

  Ví dụ:

  Thang PL1_địa chỉ bp 192.168.0.7

  Thang PL2_địa chỉ bp 192.168.0.8

  Thang PL3_địa chỉ bp 192.168.0.9

  Thang PL4_địa chỉ bp 192.168.0.10

  Thang PL5_địa chỉ bp 192.168.0.11

 • Hiển thị trên phần mềm

 • Ø Decive

  Ví dụ: Thang PL1, PL2: B3-30,

  Thang PL3,4,5: B2-30

  Côt “Item No” để mặc định từ 1à64

  Cột “Floor Name” để từ B3à61 (đặt tên sao cho tổng vẫn là 64, cột floor name cài theo mặt nút của mặt nút bấm )

  Cột thang PL1,2: B3à61

  Cột thang PL3,4,5:B2à62

 • Ø Card

  Cột Serial: mã thẻ

 • Cột Print Market và Address: Mã thẻ in trên thẻ

 • Cột Activate: để mặc định “YES”

  Cột Custormer Name: Tên chủ thẻ

  Cột Group Name: thẻ ở tòa nào thì sẽ điền tòa đấy vào

  Cột phân tầng sẽ là tầng mà thiết lập ở cột ‘Floor Name” của sheet “Device”

 • Khi phân tầng thì sẽ quan sát vào sheet Device

  Ví dụ thẻ 1,2,3,4 của tòa A đi tầng B3, B2, B1 thì sẽ tích 1 vào tầng B3, B2, B1

 • Ví dụ thẻ 5,6,7,8 của tòa B đi từ tầng 28 thì sẽ tích vào 17

1. Hướng Dẫn Tạo File Excel Cho Giải Pháp Acesscontrol

I. Phần mềm Acesscontrol

1. Cài đặt phần mềm: chúng sẽ gửi cho quý khách file cài đặt và key đăng kí phần mềm

2. Mở phần mềm

1. Mở file cài đặt

B1. Chọn “Nhập File cài đặt” và chọn file cần mở, cuối cùng chọn “OK”

Quan sát kết nối, thang nào màu xanh thì là kết nối thành công, thang nào màu đỏ thì kết nối chưa thành công

1. Nạp dữ liệu xuống bo

Chọn “Nạp thẻ xuống bo”, chọn thang cần nap, cuối cùng chọn nạp thẻ, khi nạp xong thang nào hiển thị màu xanh là thành công, còn màu vàng và đỏ là thất bại

Nếu muốn thêm dữ liệu thẻ mới vào thì thêm vào file Excel và nạp lại theo các bước trên

Last updated