🟡1. TPECard_WEB

Hướng dẫn kết nối sử dụng phần mềm

1. Kết Nối Wifi Và Đăng Nhập WEB

 • B1. Kết nối với WIfi của bo mạch ,mật khẩu mặc định : "12345678".

Hệ điều hành IOS

 • B2. Truy cập vào "Safari" nhập địa chỉ Web : "192.168.4.1" ,đăng nhập trên giao diện "TPESoft" bằng mật khẩu WIfi của bo mặc định : "12345678" để vào giao diện chính.

Hệ điều hành ANDROID

 • B2. Truy cập vào trình duyệt "Google" nhập địa chỉ Web : "192.168.4.1" ,đăng nhập trên giao diện "TPESoft" bằng mật khẩu WIfi của bo mặc định : "12345678" để vào giao diện chính.

2. Thêm Sửa Xóa Thẻ Nhanh (Quẹt thẻ trực tiếp)

2.1 Thêm thẻ nhanh

 • B1. Tại giao diện web“TPESoft” chọn “Thêm Thẻ”

 • B2. Tích chọn tầng muốn cài đặt và quẹt thẻ vào đầu đọc để thêm thẻ, nếu thêm thành công sẽ có thông báo trên phần mềm và mạch phát ra 3 tiếng bíp

 • B3. Sau khi thêm xong thẻ chọn “X” để ngừng chế độ thêm thẻ.

2.2 Sửa thẻ nhanh

 • B1. Tại giao diện “TPESoft”” chọn “Sửa Thẻ”

 • B2. Tích chọn tầng muốn cài đặt và quẹt thẻ vào đầu đọc để sửa thẻ, nếu sửa thành công sẽ có thông báo trên phần mềm và mạch phát ra 2 tiếng bíp

 • B3. Sau khi thêm xong thẻ, bấm “X” để ngừng chế độ sửa thẻ.

2.3 Xóa thẻ nhanh

 • B1. Tại giao diện web “TPESoft” chọn “Xóa Thẻ”

 • B2. Quẹt các thẻ muốn xóa vào đầu đọc để xóa, nếu xóa thành công sẽ có thông báo trên phần mềm và mạch phát ra 2 tiếp bíp, sau đó chọn “X” để thoát khỏi chế độ Xóa thẻ.

2.4 Xóa toàn bộ thẻ trên bo

 • B1. Tại giao diện web “TPESoft” chọn “xóa toàn bộ thẻ ’’. Chọn “có” để xóa toàn bộ thẻ, sau đó chọn Đóng. Nếu không muốn xóa thì chọn “Không”, sau đó ấn “Đóng” để thoát chế độ.

3. Thêm Sửa Xóa Thẻ Thủ Công (Nhập mã thẻ để thao tác)

3.1 Thêm thẻ thủ công

 • B1. Tại giao diện web “TPESoft” chọn “Thêm-sửa-xóa thẻ thủ công’’

 • B2. Nhập mã thẻ vào ô “Mã số thẻ” sau đó chọn “Thêm thẻ” và bo mạch sẽ kêu 2 tiếng tit và hiện trạng thái thêm thẻ thành công.

3.2 Sửa thẻ thủ công

 • B1. Tại giao diện web “TPESoft” chọn “Thêm-sửa-xóa thẻ thủ công”

 • B2. Nhập mã thẻ vào ô “Mã số thẻ” sau đó chọn “Sửa thẻ” và bo mạch sẽ kêu 2 tiếng tit và hiện trạng thái sửa thẻ thành công.

3.3 Xóa thẻ thủ công

 • B1. Tại giao diện web “TPESoft” chọn “xóa toàn bộ thẻ ’’. Chọn “có” để xóa toàn bộ thẻ, sau đó chọn Đóng. Nếu không muốn xóa thì chọn “Không”, sau đó ấn “Đóng” để thoát chế độ.

 • B2. Nhập mã thẻ vào ô “Mã số thẻ” sau đó chọn “Xóa thẻ” và bo mạch sẽ kêu 2 tiếng tit và hiện trạng thái xóa thẻ thành công.

4. Các Tính Năng Khác Của Bo

4.1 Tính năng Autocall

 • Lưu Ý : Chỉ sử dụng cho thẻ đi 1 tầng, khi bật tính năng thì quẹt thẻ sẽ tự động gọi và không phải bấm.

 • Thao Tác : Tại giao diện web “TPESoft” chọn “Cài autocall’’, chọn “Bật” để bật tính năng hoặc “Tắt” để bỏ tính năng tự động gọi tầng, sau đó chon “Đóng” để thoát chế độ.

4.2 Tính năng Gọi 1 tầng

 • Lưu Ý : Khi bật chức năng này thì mỗi lần quẹt chỉ bấm được 1 tầng, muốn bấm nhiều tầng thì phải quẹt thẻ nhiều lần để chọn.

 • Thao Tác : Tại giao diện web “TPESoft” chọn “Cài gọi một tầng’’,chọn “bật” để bật tính năng hoặc “Tắt” để bỏ tính năng gọi một tầng, sau đó chọn “ Đóng” để thoát chế độ.

4.3 Tính năng Bypass

 • Lưu Ý : Khi bật chức năng này thì thang sẽ đi tự do mà không dùng thẻ

 • Thao Tác : Tại giao diện web “TPESoft” chọn “Cài Bypass mode’’, chọn “bật” để bật tính năng hoặc “Tắt” để bỏ tính năng sau đó chọn “Đóng” để thoát chế độ cài đặt.

4.4 Cài đặt Wifi

 • B1. Tại giao diện web “TPESoft” chọn “Cài đặt WiFi”.

 • B2. Nhập mật khẩu mới của WiFI và chọn “Lưu” sau đó Reset bo mạch để cập nhật lại WiFi, sau khi cài đặt lại Wifi thì tài khoản và mật khẩu đăng nhập sẽ là tên mới của wifi và mật khẩu mới của wifi.

 • Lưu Ý : Nút Reset Wifi : Khôi phục tên và mật khẩu Wifi của bo về mặc định (Tên wifi :"Tên bo trên mạch" và Mật khẩu wifi : "12345678").

4.5 Reset bo mạch

 • Lưu Ý : Sau khi Reset ,bo mạch sẽ được khởi động lại.

 • Thao Tác : Tại giao diện web “TPESoft” chọn “Reset bo mạch’’, chọn “Reset” để bật tính năng hoặc “Đóng” để thoát chế độ cài đặt.

4.6 Thời gian chọn tầng

 • Lưu Ý : Thời gian nhấn nút chọn tầng sau khi quẹt thẻ.

 • B1. Tại giao diện web “TPESoft” chọn “Thời gian chọn tầng’’, nhập thời gian delay từ 3-10 giây và nhấn “Lưu” sau đó chọn “Hủy bỏ” để trở về giao diện chính.

4.7 Tầng không dùng thẻ

 • B1. Tại giao diện web “TPESoft” chọn “Tầng không dùng thẻ’’, chọn tầng đi tự do và nhấn “Lưu phân tầng” sau đó chọn “X” để trở về giao diện chính.

Last updated