🟡2. TPECard_ANDROID

Hướng dẫn kết nối sử dụng phần mềm

1. Kết Nối Wifi Và Đăng Nhập Trên App

1.1 Kết nối wifi của bo

 • B1. Mở wifi trên máy, tìm và bắt wifi có tên“ KCZ -7211W’’ (Tên mặc định trên bo mạch), và đánh mật khẩu “12345678’’ (mặc định).

1.2 Đăng nhập App TPECard

 • B1. Mở phần mềm TPE card wifi và đăng nhập với tên tài khoản “admin’’ (mặc định), mật khẩu, “admin’’ (mặc định), bấm “Đăng Nhập”.

2. Thêm Sửa Xóa Thẻ Trên App

2.1 Thêm thẻ

 • B1. Tại giao diện Home chọn “Thêm Thẻ”

 • B2. Tích chọn tầng muốn cài đặt và quẹt thẻ vào đầu đọc để thêm thẻ, nếu sửa thành công sẽ có thông báo trên phần mềm và mạch phát ra 2 tiếng tít

 • B3. Sau khi thêm xong thẻ chọn “Thoát” để ngừng chế độ thêm thẻ.

2.2 Thêm thẻ bằng FileExcel

 • B1. Tại giao diện Home  phần thêm thẻ Excel

 • B2. Chọn nút mở “ Mở Excel” chọn file cần tải và tải file lên ,đợi tải lên thành công Xong ấn “Nạp Thẻ” và chọn “OK”

 • B3.Trở về màn hình chính: chọn biểu tượng “Home”

2.3 Sửa thẻ

 • B1. Tại giao diện Home chọn “Sửa Thẻ”

 • B2. Tại giao diện chế độ sửa thẻ tích chọn tầng muốn cài đặt và quẹt thẻ vào đầu đọc để sửa thẻ, nếu sửa thành công sẽ có thông báo trên phần mềm và mạch phát ra 2 tiếng bíp.

 • B3. Sau khi thêm xong thẻ, bấm “Thoát” để ngừng chế độ sửa thẻ.

2.4 Xóa thẻ

 • B1. Tại giao diện “Home” chọn “Xóa Thẻ”

 • B2. Quẹt các thẻ muốn xóa vào đầu đọc để xóa, nếu xóa thành công sẽ có thông báo trên phần mềm và mạch phát ra 2 tiếng tít

 • B3.Sau khi xóa xong thẻ, bấm “Thoát” để ngừng chế độ xóa thẻ

2.5 Xóa toàn bộ thẻ trên bo

 • B1. Tại giao diện home chọn biểu tượng “Công cụ”, chọn “Xóa dữ liệu” và chọn “OK”.

2.6 Xóa thẻ theo tầng

 • Lưu ý : Bật chức năng này thì tất cả các thẻ sẽ không đi được các tầng đã xóa.

 • B1. Tại giao diện Home tích chọn tầng cần xóa bấm vào “Xóa thẻ theo tầng”.

 • B2.Tại giao diện xác nhận xóa thẻ theo tầng chọn “OK”, tại giao diện thông tin chọn “OK”.

2.7 Đọc thẻ trên bo và xuất FileExcel

 • B1. Tại giao diện màn hình chính bấm vào “Đọc thẻ trên Board”.

 • B2.Sau khi đã tải được dữ liệu trên Bo về bấm vào “Xuất Excel” để xuất dữ liệu ra định dạng file excel, có thể import lại để nạp cho bo khác.

 • B3. Sau khi xuất file thành công, file sẽ được lưu mặc định trong thư mục “Download”.

3. Các Chức Năng Khác Trên App

 1. Chuyển giao diện sang “Hệ Thống”

3.1 Đổi mật khẩu tài khoản

 • B1. Tại giao diện “Hệ Thống” chọn “Đổi mật khẩu”v

 • B2. Điền đầy đủ thông tin chọn “Đổi Mật Khẩu”

3.2 Khôi phục tài khoản mặc định

 • B1. Kết nối với WIfi của bo mạch ,mật khẩu mặc định : "12345678".

 • B2.

3.4 Đổi tên mật khẩu wifi của bo

 • B1. Tại giao diện “Hệ Thống” chọn “Cài đặt Wifi”

 • B2. Nếu chỉ muốn đổi tên wifi thì chỉ cần sửa “Tên wifi” chọn “Cài Đặt Wifi”. Nếu muốn đổi cả tên và mật khẩu thì điền đầy đủ thông tin chọn “Cài Đặt Wifi” chọn “OK”

 • B3. Chọn “Quay Lại” chọn “Reset” hoặc reset lại nguồn để bo cập nhật lại tên và mật khẩu wifi mới

3.5 Khôi phục tên và mật khẩu wifi

 • Lưu ý : Wifi sẽ được khôi phục về với tên: “KCZ-7211W’’ mật khẩu: “12345678”.

 • B1. Tại giao diện “Hệ Thống” chọn “Khôi phục Wifi” chọn “OK”.

 • B2. Sau khi phần mềm báo “Thành công”  chọn “Reset” hoặc reset lại nguồn để bo cập nhật lại tên và mật khẩu wifi mới.

3.6 Chức năng Tự động gọi tầng (Autocall)

 • Lưu ý : Chức năng: kích hoạt tính năng này thì các thẻ cài đặt đi 1 tầng khi quẹt thẻ sẽ tự động gọi , những thẻ đi 2 tầng trở lên vẫn phải bấm.

 • B1. Tại giao diện “Hệ Thống”  chọn “Tự động gọi tầng”  chọn “Kích hoạt” để sử dụng hoặc “Hủy kích hoạt” để bỏ tính năng tự động gọi tầng.

3.7 Chức năng Gọi 1 tầng

 • Lưu ý : Khi kích hoạt chức năng này thì một lần quẹt thể chỉ bấm duy nhất được 1 tầng.

 • B1. Tại giao diện “Hệ Thống”  chọn “Chế độ gọi một tầng”  chọn “Kích hoạt” để sử dụng hoặc “Hủy kích hoạt” để bỏ tính năng gọi một tầng, hoặc chọn “Thoát” để thoát chế độ.

3.8 Chức năng Bypass

 • Lưu ý : Kích hoạt chế độ này thì đi thang máy sẽ không cần thẻ, thang sẽ đi tự do.

 • B1. Tại giao diện “Hệ Thống”  chọn “Chế độ Bypass”  chọn “Kích hoạt” để sử dụng hoặc “Hủy kích hoạt” để bỏ tính năng Bypass, hoặc chọn “Thoát” để thoát chế độ

3.9 Chức năng Reset bo mạch

 • B1.Tại giao diện “Hệ Thống”  chọn “Reset” để khởi động lại .

3.10 Xem thông tin bo mạch

 • B1.Tại giao diện “Hệ Thống”  chọn “Thông tin”.

Last updated